prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

prof. dr hab. inż. CEZARY MADRYAS
Rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. CEZARY MADRYAS
Rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. CEZARY MADRYAS
Rektor Politechniki Wrocławskiej

Plan dla PWr

plan1

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci!

Serdecznie dziękuję za poparcie, jakiego udzieliliście mi w wyborach rektorskich i za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Program, o którym rozmawialiśmy przez ostatnie tygodnie, pozostaje do zrealizowania. Wspólnie możemy sprawić, by następne cztery lata były dobre dla każdego pracownika Politechniki Wrocławskiej, dla każdego studenta i doktoranta Politechniki Wrocławskiej i dla uczelni jako całości.

Dziękuję i zapraszam do współpracy,

prof. Cezary Madryas

 

 

O mnie

Cezary Madryas
Cezary Wojciech Madryas

Urodziłem się we Wrocławiu 6 lutego 1952 roku. Tu chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 55, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego nr IX, po ukończeniu którego w roku 1971 rozpocząłem studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Wybór uczelni bez wątpienia wiązał się z tradycjami rodzinnymi, gdyż mój ojciec, Jerzy, był absolwentem tego Wydziału, a matka, Weronika, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim podjęła pracę na Politechnice Wrocławskiej, gdzie była zatrudniona do emerytury.

W 1977 roku ożeniłem się z Elżbietą, absolwentką Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej – i od tego czasu nieprzerwanie jesteśmy szczęśliwym małżeństwem.

Najprawdopodobniej te rodzinne i osobiste związki z Politechniką Wrocławską zaskutkowały tym, że moja córka, Weronika, jest także absolwentką naszej uczelni. Studiowała na Wydziale Informatyki i Zarządzania, doktorat robiła i obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie obecnie pracuje (w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej).

Jak widać, moje związki z Politechniką Wrocławską są wielopokoleniowe, co bez wątpienia przekłada się na moje nie tylko merytoryczne, ale i emocjonalne zaangażowanie w sprawy uczelni.

Prywatnie jestem wielbicielem dobrego kina oraz podróży, z których – mimo pobytów na innych kontynentach – najwyżej cenię sobie wędrówki po Europie, a w szczególności, po Włoszech i Chorwacji. Jestem również wiernym czytelnikiem baśni, pisanych i publikowanych przez moją córkę, a które najchętniej sam czytam niezwykle ważnej osobie, która niedawno pojawiła się w moim życiu, dwuletniej wnuczce – Annie Mariannie.

fragmenty wywiadu z czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa” 4/2012

Działalność naukowa

Profesor Cezary Madryas studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w latach 1971-1976. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 roku a doktora habilitowanego w 1993 roku. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadano mu w 2003 roku. Od 2007 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.

Profesor jest promotorem lub opiekunem sześciu obronionych (z wyróżnieniem) prac doktorskich oraz czterech przewodów doktorskich w toku. Wielokrotnie opracowywał recenzje prac na stopień doktora oraz doktora habilitowanego, do tytułu profesora i do godności doktora honoris causa. Jest autorem wielu recenzji wydawniczych monografii i podręczników akademickich, a także dużej liczby artykułów i referatów w czasopismach technicznych i naukowych, w tym w trzech indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (Tunnelling and Underground Space Technology, Water Research, Archives of Civil and Mechanical Engieering), a także w takich periodykach zagranicznych jak Journal of Civil Engeneering and Architecture, Water Science czy The Hong Kong Institution of Engineers Transaction. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Archives of Civil and Mechanical Engineering, Inżynieria Bezwykopowa i Geoinżynieria.

Działalność naukowa profesora jest wysoko oceniania: w 2005 roku został laureatem prestiżowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o subsydia profesorskie (edycja: „Mistrz 2005” – temat badawczy: „Strategia przystosowania konstrukcji sieci kanalizacyjnych dla potrzeb miasta przyszłości”). Projekt ten realizował do 2008 roku, kiedy został wybrany do pełnienia funkcji Prorektora Politechniki Wrocławskiej ds. Rozwoju.

Profesor Madryas jest autorem lub współautorem 480 prac udokumentowanych w systemie DONA, w tym ponad 170 naukowych prac opublikowanych (z czego 65 o zasięgu międzynarodowym) oraz 290 sprawozdań z badań wykonanych na rzecz gospodarki narodowej (raporty SPR).

Liczby te, określające strukturę dorobku naukowego i technicznego profesora, świadczą jednoznacznie o ukierunkowaniu jego aktywności naukowo-badawczej na prace dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Potwierdzają to także resortowe nagrody i wyróżnienia. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • przyznaną w 1999 roku przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa nagrodę im. Wacława Żenczykowskiego za prace badawcze i konstrukcyjne dotyczące budowy, diagnozy oraz utrzymania podziemnych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • najwyższe odznaczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (złota odznaka), Naczelnej Organizacji Technicznej (złota odznaka) i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (złota odznaka z brylantem) oraz Honorową Odznakę za Zasługi dla Budownictwa przyznaną w 2009 roku przez Ministra Infrastruktury,

  • nagrodę Ministra Budownictwa za książkę pt. Mikrotunelowanie (2007),

  • przyznaną w 2012 roku przez kapitułę periodyku „Inżynieria Bezwykopowa”, statuetkę „Tytan 2012” za wkład w rozwój technologii bezwykopowych (profesor jest jedyną osobą fizyczną, której przyznano to wyróżnienie),

  • nagrodę honorową konferencji „Infraeko 2012” za kreowanie postępu w inżynierii lądowej,

  • przyznany w 2014 roku przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, w dowód uznania wybitnego dorobku naukowego i inżynierskiego oraz zasług w dziedzinie kształcenia pokoleń inżynierów, medal im. Prof. Stefana Kauffmana.

Profesor Cezary Madryas jest autorem lub współautorem ośmiu dzieł zwartych, w tym czterech monografii i czterech akademickich wydawnictw książkowych, z których „Mikrotunelowanie”, „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych” czy „Tunele wieloprzewodowe” stały się podstawowymi podręcznikami dla studentów wydziałów budownictwa i ochrony środowiska na polskich uczelniach wyższych.

Publikacje

PUBLIKACJE NAUKOWE PWr (razem 171)

habilitacja lokalne:      1
monografia lokalne:      4
skrypt:      2
inna książka lokalne:      1
rozdział w książce międzynarodowe:      4
rozdział w książce lokalne:      6
artykuł międzynarodowe:      19
artykuł lokalne:      42
referat międzynarodowe:      38
referat lokalne:      49
redaktorstwo monogr. i prac zbior. miedzyn.:      3
redaktorstwo monogr. i prac zbior. lokalne:      2

 

 
NIEPUBLIKACJE PWr (razem 309)

doktorat:      1
raport serii SPR:      290
raport serii PRE:      17
referat/komunikat konf. niepubl.:      1

 

 
Liczba prac ogółem 480 w tym:

publikacje popularnonaukowe:      6
na liście Filadelfijskiej:      4
z Impact Factor (baza JCR):      4
na liście czasopism MNiSW:      11
w Web of Science (ref. konf.):      2


 

Na podstawie Bazy DONA Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Nauczanie

Od początku pracy na Politechnice Wrocławskiej profesor Cezary Madryas brał czynny udział w procesie organizacji i doskonalenia dydaktyki. Pełnił funkcje pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. praktyk studenckich, zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki, członka, a następnie Przewodniczącego Komisji Programowej Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, wielokrotnie członka komisji dyplomowych. Pozwoliło mu to w sposób znaczący wpływać na kształt programów kształcenia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. W szczególności dotyczy to programu unikatowej w skali kraju specjalności Inżynieria Miejska, przekształconej po roku 2000 w specjalność Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska, która w dalszym ciągu jest unikatową specjalnością na polskich uczelniach technicznych.

Profesor prowadził wszystkie formy zajęć dydaktycznych. Poza Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego wykładał na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Środowiska. Był opiekunem kilkudziesięciu prac dyplomowych: magisterskich i inżynierskich. W prowadzonej przez profesora katedrze działa Studenckie Koło Naukowe „Mole”.

Jako dziekanowi, a obecnie prorektorowi, ogromną satysfakcję sprawia mu uczestniczenie w uroczystościach immatrykulacji oraz wręczania dyplomów na różnych wydziałach naszej uczelni.

Osiągnięcia zawodowe

Większość badań prowadzonych przez profesora Cezarego Madryasa związanych jest z szeroko rozumianą rozbudową, modernizacją i odnową infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych. Badania związane z tym obszarem inżynierii prowadził i prowadzi w większości polskich miast (Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Olsztynie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz wielu mniejszych ośrodkach). W szczególności należy tu podkreślić sukcesy profesora we wdrażaniu nowych technik i technologii bezwykopowych. W obszarze tym bez wątpienia uznany jest za jednego z czołowych specjalistów w kraju.

Przykładami osiągnięć są:

  • prace związane z realizacją programu odnowy i rozbudowy technologiami bezwykopowymi szczecińskiej sieci kanalizacyjnej (jeden z pierwszych i największych projektów w naszym kraju finansowanych przez Unię Europejską – ISPA),

  • projekty i nadzory naukowe odnowy kolektorów w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i innych miastach,

  • opiniowanie założeń i studiów przedprojektowych prowadzonych w celu wykreowania budowy pierwszego tunelu wieloprzewodowego w Polsce (pod Wisłą w Warszawie), jaki został zrealizowany z zastosowaniem zmechanizowanej metody tarczowej (TBM).

Profesor Madryas jest wielkim popularyzatorem wiedzy o technologiach bezwykopowych, tak w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Kreował programy kilkunastu konferencji naukowych przy czym, w środowisku związanym z kształtowaniem podziemnej zabudowy miast, od lat największym uznaniem cieszy się najstarsza w Polsce (od 1995 roku międzynarodowa) konferencja „Underground Infrastructure of Urban Areas”, której jest głównym animatorem. W latach 2008, 2011 i 2014 konferencja organizowana była z udziałem International Tunneling Association oraz European Forum on Underground Construction.

W konferencjach tych profesor Madryas pełnił funkcje przewodniczącego komitetu naukowego i organizacyjnego, a materiały konferencyjne, których był głównym edytorem, zostały wydane w prestiżowym wydawnictwie A BALKEMA BOOK. Należy także podkreślić, że polskie osiągnięcia w zakresie badań oraz budowy i modernizacji podziemnej infrastruktury miast profesor Madryas przedstawiał na licznych konferencjach poza granicami naszego kraju, między innymi w Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Indiach, Francji, Kanadzie, Niemczech, Tajlandii czy USA.

Działalność zawodowa profesora jest związana z badaniami i transferem ich wyników do gospodarki narodowej. Ekonomiczne korzyści tej aktywności są nie do przecenienia, gdyż zawsze efektem badań były i są propozycje racjonalnych a nawet optymalnych dla danych warunków aplikacji rozwiązań technicznych, z których większość została zastosowana. W szczególności dotyczy to rozwiązań dla podziemnej infrastruktury miast. Za ten rodzaj aktywności profesor został w roku 2015 doceniony przyznaną przez Wicepremiera i Ministra Gospodarki odznaką honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Działalność organizacyjna

28 kwietnia 2016 r. prof. Cezary Madryas został wybrany w pierwszej turze głosowania do pełnienia funkcji i godności Rektora Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2016-2020. Uzyskał 79 na 120 głosów elektorskich. Funkcję objął 1 września 2016.

Profesor Cezary Madryas był dyrektorem Instytutu Inżynierii Lądowej w Politechnice Wrocławskiej (2002-2005), dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego (2005 – 2008), a od roku 2014 pełni funkcję kierownika Katedry Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Jest senatorem Politechniki Wrocławskiej (od 2002 r.) i prorektorem ds. rozwoju Politechniki Wrocławskiej (od 2008 r.). Od tego momentu znaczną część aktywności ukierunkował na rzecz naszej uczelni, szczególnie w obszarze nadzoru nad projektami inwestycyjnymi, projektami badawczymi realizowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz umiędzynarodowieniem Politechniki Wrocławskiej.

Osiągnięcia profesora Madryasa spowodowały, że jest on uznanym autorytetem w środowisku naukowym i inżynierskim. Został dwukrotnie wybrany do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a czterokrotnie na członka tego Komitetu, dwukrotnie na przewodniczącego Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału PAN we Wrocławiu oraz zastępcę przewodniczącego Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Przez wiele lat był wiceprzewodniczącym Podkomitetu Robót Podziemnych Polskiego Komitetu Geotechniki Naczelnej Organizacji Technicznej, zrzeszonego w International Tunnelling Association oraz przewodniczącym Komisji Nauki Oddziału Wrocławskiego Polskiego Związku Techników i Inżynierów Budownictwa. Od 2002 roku jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. Należy do grona współzałożycieli Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie w latach 2006-2010 pełnił z wyboru funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest członkiem European Forum on Underground Construction.

Posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (79/UW/90) i tytuł rzeczoznawcy budowlanego na terenie całego kraju w zakresie konstrukcji budowlanych i infrastruktury podziemnej miast (decyzja nr 108/97).

Poza pracą zawodową profesor intensywnie działa na rzecz środowiska akademickiego. W roku 2007 otrzymał nagrodę Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za Integrację Środowiska Akademickiego, za współredakcję dzieła Wrocławskie Środowisko Akademickie – Twórcy i Ich Uczniowie 1945-2005 (wydanego przez Ossolineum w 2006 r.) a w latach 2008-2012, pełnił z wyboru funkcję przewodniczącego Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych w Polsce (KPNiR).

Był także przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego całorocznych obchodów 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu (2010 r.) oraz 70-lecia Politechniki Wrocławskiej (2015 r.).

Od początku objęcia funkcji prorektora ds. rozwoju profesor Madryas wspiera (również organizacyjnie i finansowo) działania Akademii Młodych Odkrywców uważając, że jest to wspaniała inicjatywa skutkująca ukierunkowaniem zainteresowań dzieci i młodzieży na problemy związane z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Zdaniem profesora, efekty takiej aktywności są nie do przecenienia, chociaż są widoczne dopiero po upływie kilku lat.

Kontakt

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

 
cezary.madryas@pwr.edu.pl

 

Rektorat Politechniki Wrocławskiej
Gmach Główny A-1
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. +48 71 320 22 17
Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej (W2/K3)
Budynek H-3
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. +48 71 320 20 50